Contact

It would be a pleasure to answer all your questions regarding the Club. You can contact us via the form below.


Receive our latest updates about our events, services and classic cars for sale


Administratorem danych osobowych jest Octane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadowej (05-092 Łomianki) przy ulicy Kolejowej 338, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000719327, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 1182165321 oraz REGON: 369340490, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych.

W Polityce prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.